Pályázati felhívás vizsgabizottsági és szakértői névjegyzék létrehozásához

Pályázati felhívás
a Szolnoki Szolgáltatási és Műszaki Vizsgaközpont

VIZSGABIZOTTSÁGI (mérési, értékelési, ellenőrzési) tagi szakértői

névjegyzék létrehozásához

 

Vizsgaközpontunk a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényben (továbbiakban: Szkt.) meghatározott tevékenységéhez vizsgabizottsági (mérési, értékelési, ellenőrzési) feladatokra szakértőket keres.

A névjegyzékbe történő bekerülés egyik alapfeltétele, annak tudomásul vétele, hogy a vizsgaközpontunk akkreditálást követően szakértői munkára felkészítő képzéseket hirdet meg, melyek sikeres elvégzése a feltétele a későbbi szakértői megbízásnak.

Az Szkt. végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Szkr.) az alábbi követelmények és feladatleírások szerepelnek:

272.§ (1) bekezdés: A vizsgabizottság három tagból áll, amelynek

a)                  mérési feladatokat ellátó tagja végzi a vizsgázó tudásának felmérését,

b)                 ellenőrzési feladatokat ellátó tagja felel a szakmai szabályszerűségért

c)                  értékelési feladatokat ellátó tagja minősíti a vizsgázó teljesítményét

272.§ (2) bekezdés: A vizsgafelügyelői feladatokat a vizsgabizottság (1) bekezdés b) pontja szerinti tagja látja el.

272.§ (3) bekezdés: A vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagját a szakmai vizsga helyszíne szerint területileg illetékes gazdasági kamara delegálja, delegálás hiányában az akkreditált vizsgaközpont bízza meg. A delegált tag megbízását a vizsgaközpont megtagadhatja és helyette határidő tűzésével más személy delegálását kezdeményezheti. A megtagadás indokának, valósnak és okszerűnek kell lennie.

272.§ (4) bekezdés: A vizsgafelügyelő, illetve a vizsgabizottság további tagja nem lehet az, aki a vizsgázó szakmai vizsgára történő felkészítésében részt vett, vagy a vizsgázó hozzátartozója. A vizsgafelügyelő és a vizsgabizottság további tagja csak olyan személy lehet, aki a vizsgán megszerezhető szakma oktatásához jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik. A vizsgabizottság mérési feladatokat ellátó tagja csak olyan személy lehet, aki megbízása időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma képzési területe [LS1] tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet folytat.

272. § (6) bekezdés A vizsgafelügyelőnek és a vizsgabizottság további tagjának megbízása az adott szakmai vizsgára szól. A vizsgabizottságban betöltött tisztség az arra vonatkozó megbízás elfogadásával jön létre.

273. § (1) bekezdés A vizsgafelügyelő és a vizsgabizottság további tagja együttesen és az általuk külön-külön ellátott feladatok tekintetében önállóan is felelősek a szakmai vizsga szabályos és zavartalan lefolytatásáért. A vizsgafelügyelő felfüggeszti a szakmai vizsga lebonyolítását, az érintett vizsgatevékenység végrehajtását, ha a szakmai vizsga lebonyolításának jogszerű feltételei nem biztosítottak, és erről haladéktalanul értesíti az akkreditált vizsgaközpontot. A felfüggesztés tényét és indokát a vizsgajegyzőkönyvben rögzíteni kell. Ha a jogszerű állapot nem állítható helyre oly módon, hogy a szakmai vizsga folytatására még az adott napon sor kerülhessen, az akkreditált vizsgaközpont intézkedik a szakmai vizsga folytatásának menetéről.

275.§ Az akkreditált vizsgaközpontot, a vizsgafelügyelőt és a vizsgabizottság további tagját az egyes vizsgatevékenységek tekintetében azok lezárásáig, a vizsgafelügyelőt, a vizsgabizottság további tagját és a szakmai vizsga jegyzőjét a vizsgaeredmények tekintetében azok kihirdetéséig titoktartási kötelezettség terheli.

A pályázaton történő részvétel általános feltételei a következők:

A pályázaton az a személy vehet részt, aki az Szkr. 134.§(2) és (3) bekezdésében előírt, a megpályázott szakmáknak megfelelő szakmai végzettséggel rendelkezik, azaz:

a)                  szakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozattal vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképzettséggel,

b)                 az ágazatnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel

c)                  legalább érettségi végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel rendelkezik továbbá

d)                 részt vesz a Vizsgaközpont által szervezett, szakértői munkára felkészítő képzésen.

e)                  továbbá a 2019. évi LXXX. törvény-a szakképzésről- 41.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés

Emellett még szükséges:

              hiánytalan pályázati dokumentáció

              a kiírt pályázatban szereplő kötelezően csatolandó dokumentumok megküldése (aláírással hitelesítve), feltöltése a felületre

              a vizsgabizottság mérési feladatokat ellátó tagja csak olyan személy lehet, aki megbízása időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma képzési területének tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet folytat

              a vizsgafelügyelő, illetve a vizsgabizottság további tagja nem lehet az, aki a vizsgázó szakmai vizsgára történő felkészítésében részt vett, vagy a vizsgázó hozzátartozója (Szkr. 272.§ (4) bekezdés)

              A pályázó vállalja, hogy részt vesz a Vizsgaközpont által szervezett szakmai vizsgáztatás szabályozásának ismereteiből felkészítő képzésen.

A vizsgabizottság ELLENŐRZÉSI FELADATOKAT ELLÁTÓ TAGJA (Vizsgafelügyelő)

Feladatai:

              a szakmai vizsga megkezdése előtt ellenőrzi a szakmai vizsga előkészítését, a szükséges szakmai, tárgyi és személyi feltételeket, az egészséges és biztonságos vizsgakörülmények meglétét,

              a vizsgabizottság további tagjainak bevonásával ellenőrzi a szakmai vizsga jogszabályban előírt dokumentumainak meglétét, azok formai és tartalmi megfelelőségét,

              vezeti a szakmai vizsgát és jóváhagyja a vizsgajegyzőkönyvet,

              ellenjegyzi az értékelési folyamat eredményét bemutató dokumentációt,

              tájékoztatja a vizsgázókat az egyes vizsgatevékenységek előtt az őket érintő döntésekről, tudnivalókról

              gondoskodik a szakmai vizsga iratainak szabályszerű kiállításáról és hitelesítéséről, felügyeli a szakmai vizsga jegyzőjének munkáját.

              A vizsgafelügyelő és a vizsgabizottság további tagja együttesen és az általuk külön-külön ellátott feladatok tekintetében önállóan is felelősek a szakmai vizsga szabályos és zavartalan lefolytatásáért.

              12/2020. (II.7) Korm. rend. 272.§ (5) bek. alapján – Ha a szakmai vizsga nyelve nem magyar, vagy a képzési és kimeneti követelmények a vizsgára bocsátás feltételeként, középfokú nyelvvizsgát írnak elő, és a szakmai vizsga idegen nyelvi követelményeket is tartalmaz, legalább a vizsgafelügyelőnek a szakmai vizsga nyelvét anyanyelven kell beszélnie, vagy abból a KER szerint C1 szintű államilag elismert nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal kell rendelkeznie.

Az vizsgabizottsági –ellenőrzési feladatokat ellátó tagi- névjegyzékbe való bekerülés feltételei:

              hiánytalan pályázati dokumentáció

              a kiírt pályázatban szereplő kötelezően csatolandó dokumentumok megküldése (aláírással hitelesítve), feltöltése a felületre

              A vizsgán megszerezhető szakma oktatásához jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelés.

              Nyilatkozat pályázat benyújtásához, összeférhetetlenségi és pártatlansági nyilatkozat, titoktartási nyilatkozat elfogadása és a hozzájáruló nyilatkozat vizsgaközpontok közötti adattovábbításról (amennyiben hozzájárul) megtétele a jelentkezéssel egyidejűleg.


Az aktuális vizsgára történő megbízás feltétele:

A vizsgázó szakmai vizsgára történő felkészítésben nem vett részt, nem hozzátartozója a vizsgázónak.

A Nyilatkozat büntetlen előéletről (MI.37. sz. melléklet) megtétele.

Az eredeti, 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatása legkésőbb a vizsga napjáig kötelező.

A bemutatást követő 1 évig, megbízások esetén nyilatkozat tétel a büntetlen előéletről .

A vizsgabizottság MÉRÉSI FELADATOKAT ELLÁTÓ TAGJA

Feladatai:

              lebonyolítási rend szerint részt vesz a vizsgáztatásban

              ellenőrzi a projektfeladat megvalósításának lépéseit, és rögzíti azok eredményeit

              átveszi az elkészült projektfeladatot és feljegyzi ennek időpontját

              A vizsgafelügyelő és a vizsgabizottság további tagja együttesen és az általuk külön-külön ellátott feladatok tekintetében önállóan is felelősek a szakmai vizsga szabályos és zavartalan lefolytatásáért.

A vizsgabizottsági-mérési feladatokat ellátó tagi- névjegyzékbe kerülés feltételei:

              hiánytalan pályázati dokumentáció

              a kiírt pályázatban szereplő kötelezően csatolandó dokumentumok megküldése (aláírással hitelesítve), feltöltése a felületre

              A vizsgán megszerezhető szakma oktatásához jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelés.

              Nyilatkozat pályázat benyújtásához, összeférhetetlenségi és pártatlansági nyilatkozat, titoktartási nyilatkozat elfogadása és a hozzájáruló nyilatkozat vizsgaközpontok közötti adattovábbításról (amennyiben hozzájárul) megtétele a jelentkezéssel egyidejűleg.

Az aktuális vizsgára történő megbízás feltétele:

              A vizsgázó szakmai vizsgára történő felkészítésében nem vett részt, nem hozzátartozója a vizsgázónak.

              Megbízása időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma képzési területe tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet folytat. (rendszeres oktatói tevékenységet alátámasztó dokumentum)

              Képesítő vizsgára történő megbízás esetén a szakmai felkészítésben való részvétel, valamint a rendszeres oktatói tevékenység hiánya nem minden esetben lesz kizáró oka a felkérésnek.

A Nyilatkozat büntetlen előéletről (MI.37. sz. melléklet) megtétele.

Az eredeti, 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatása legkésőbb a vizsga napjáig kötelező.

A bemutatást követő 1 évig, megbízások esetén nyilatkozat tétel a büntetlen előéletről .

A vizsgabizottság ÉRTÉKELÉSI FELADATOKAT ELLÁTÓ TAGJA

Feladatai:

              a mérési feladatot végző tagtól kapott adatok és információk alapján elvégzi az értékelést,

              az értékelési folyamat eredményét bemutató dokumentációt a vizsgafelügyelő általi ellenjegyzést követően továbbítja az akkreditált vizsgaközpont vezetőjének

              A vizsgafelügyelő és a vizsgabizottság további tagja együttesen és az általuk külön-külön ellátott feladatok tekintetében önállóan is felelősek a szakmai vizsga szabályos és zavartalan lefolytatásáért.

Az vizsgabizottsági-értékelői feladatokat ellátó tagi- névjegyzékbe való bekerülés feltételei:

              hiánytalan pályázati dokumentáció

              a kiírt pályázatban szereplő kötelezően csatolandó dokumentumok megküldése (aláírással hitelesítve), feltöltése a felületre

              A vizsgán megszerezhető szakma oktatásához jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelés.

              Nyilatkozat pályázat benyújtásához, összeférhetetlenségi és pártatlansági nyilatkozat, titoktartási nyilatkozat elfogadása és a hozzájáruló nyilatkozat vizsgaközpontok közötti adattovábbításról (amennyiben hozzájárul) megtétele a jelentkezéssel egyidejűleg.

Az aktuális vizsgára történő megbízás feltételei:

              A vizsgázó szakmai vizsgára történő felkészítésében nem vett részt, nem hozzátartozója a vizsgázónak.

              Képesítő vizsgára történő megbízás esetén a szakmai felkészítésben való részvétel, nem minden esetben lesz kizáró oka a felkérésnek.

              A Nyilatkozat büntetlen előéletről (MI.37. sz. melléklet) megtétele.

Az eredeti, 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatása legkésőbb a vizsga napjáig kötelező.

A bemutatást követő 1 évig, megbízások esetén nyilatkozat tétel a büntetlen előéletről .

A pályázati adatlap:

              A pályázó hiánytalanul kitölti az adatbázisba való felvételhez szükséges pályázati adatlapot, hiánytalanul benyújtja a megadott dokumentumokat és elfogadja a szükséges nyilatkozatokat.

              A szakmai önéletrajzban és pályázati adatlap megfelelő pontjában a pályázó térjen ki a szakmailag releváns korábbi munkatapasztalataira, a szakterületen eltöltött időkre is, különösen a pályázott képzési területre vonatkozó kompetencia alátámasztott és megfelelő igazolására. Kérjük, jelezze azt is, ha van online vizsgáztatási tapasztalata. A szakmai önéletrajz minden oldalát szükséges szignózni, majd a legvégén aláírással hitelesíteni.

              A pályázó valamennyi képzettségét igazoló dokumentumát benyújtja, tehát nem kizárólag a legmagasabb iskolai végzettség igazolását. Amennyiben több területen is rendelkezik szakmai ismerettel, úgy célszerű valamennyi diploma, oklevél, tanúsítvány, munkatapasztalat megadása és megküldése.

(Hiányos pályázati dokumentáció beérkezése esetén a vizsgaközpont e-mailben tájékoztatást küld a pályázatot benyújtó részére a hiányzó, pótlandó dokumentumok felsorolásával, és határidő megadásával, lehetőséget teremt hiánypótlásra.)

A pályázati dokumentáció kötelező tartalmi elemei:

Az alábbi dokumentumok (az online felületen történt kitöltés, elfogadás, hozzájárulás, beleegyezés után) eredeti, aláírt példányait a pályázati adatlappal egyidejűleg kötelező a vizsgaközpont számára (5000 Szolnok, Baross utca 37/a) postai úton vagy személyesen eljuttatni, vagy ügyfélkapun keresztül történő hitelesítés (AVDH hitelesítés) után e-mailen elküldeni a vizsgakozpont@szolmusz.hu e-mail címre.

Amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval: A dokumentumait ügyfélkapun keresztül hitelesítheti (AVDH hitelesítés), ez esetben nem szükséges az eredeti dokumentumokat eljuttatni a Vizsgaközponthoz. Elegendő a hitelesített dokumentumokat e-mailen beküldeni a vizsgakozpont@szolmusz.hu címre. A hitelesítés online elvégezhető és néhány percet vesz igénybe.

A hitelesítés menetéről tájékoztatót talál a Vizsgaközpont honlapján: https://szolmuszvizsgakozpont.hu/wp-content/uploads/2022/06/AVDH-hitelesites-menete.pdf

 

Ø     Pályázati adatlap (Az online felületen kitöltött, automatikusan generált adatlap, melyet a pályázó az „Elküld” gomb megnyomásával az űrlapon megadott e-mail címére megkap.)

Ø     Részletes szakmai önéletrajz (Europass formátum) (

Ø     Szakmai végzettséget igazoló dokumentum (ok) (Elegendő a felületre feltölteni, az első megbízást megelőzően szükséges az eredeti dokumentumot bemutatni.)

Ø     Nyilatkozat a pályázat benyújtásához

Ø     Összeférhetetlenségi és pártatlansági nyilatkozat

Ø     Hozzájáruló nyilatkozat vizsgaközpontok közötti adattovábbításról

Ø     Titoktartási nyilatkozat

 (A pályázó által megjelölt szakmacsoporthoz, szakképesítéshez kapcsolódó képzések és továbbképzések elvégzését igazoló oklevelek, illetve tanúsítványok másolatai. A szakterület elismert képviselőjeként kapott díjak, címek stb. igazolása.)


A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatok benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázónak a felhívás kötelező tartalmi elemeit az online felületen kell feltöltenie. A pályázatban megjelölt dokumentumokat postai úton vagy személyesen kell eljuttatni a SZOLMÜSZ Vizsgaközpont telephelyére (5000 Szolnok, Baross utca 37/A) vagy ügyfélkapun keresztül történő hitelesítés (AVDH hitelesítés) után e-mailen elküldeni a vizsgakozpont@szolmusz.hu e-mail címre.

Egyéb pályázati információk:

Szakmai önéletrajzában térjen ki a szakmai, oktatói, vizsgáztatási gyakorlatának bemutatására.

A pályázó írásban bármikor visszavonhatja a pályázatát.

A vizsgáztatásban való részvétel további feltétele az első megbízást megelőzően 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatása. A későbbi megbízások esetén büntetlen előéletről való nyilatkozat megtétele.

Továbbá feltétel a Szolnoki Szolgáltatási és Műszaki Vizsgaközpont által szervezett szakmai vizsgáztatás szabályozásának ismereteiből felkészítő továbbképzésen való részvétel. A nyilvántartásba vett vizsgabizottsági tagnak legalább 5 évente kötelező a Vizsgaközpont által a szakmai vizsgáztatás szabályozásának ismereteiből szervezett továbbképzésen részt vennie.

A pályázat elbírálása:

A benyújtott pályázatok elbírálása folyamatos. A dokumentáció ellenőrzése után a Szolnoki Szolgáltatási és Műszaki Vizsgaközpont vezetője hozza meg a döntést a vizsgabizottsági tagi névjegyzékbe való felvételről vagy elutasításáról, melyről a jelentkezők a pályázati adatlapon megadott e-mail címre kapnak értesítést. Az elbírálás eredménye, annak jogalapja az adatbázisban is rögzítésre kerül.

A névjegyzékbe való felvétel- a további képzési kötelezettség teljesítése mellett- határozatlan időre szól.

További információ, felvilágosítás kérhető a vizsgakozpont@szolmusz.hu e-mail címen.