Pályázati felhívás jegyzői névjegyzék létrehozásához

Pályázati felhívás
a Szolnoki Szolgáltatási és Műszaki Vizsgaközpont

JEGYZŐI

névjegyzék létrehozásához

Vizsgaközpontunk a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényben (továbbiakban: Szkt.) meghatározott tevékenységéhez jegyzői feladatok ellátására jelentkezőket keres.

Az Szkt. végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Szkr.) az alábbi követelmények és feladatleírások szerepelnek:

274.§ A szakmai vizsga jegyzője a szakmai vizsga előkészítésével, lefolytatásával és lezárásával kapcsolatos írásbeli, dokumentálási feladatokat látja el.

E feladatkörében:

  1. a vizsga előkészítésében részt vesz
  2. vezeti a vizsgajegyzőkönyvet
  3. összesíti a szakmai vizsgák részeredményeit
  4. kitölti és vezeti a vizsgatörzslapot
  5. kitölti az oklevelet, illetve a szakmai bizonyítványt
  6. elvégzi a szakmai vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket
  7. felelős a vizsgatörzslap és az oklevél, illetve a szakmai bizonyítvány adatainak összeolvasásáért, egyeztetéséért,
  8. gondoskodik a szakmai vizsga lezárását követően a szakmai vizsga dokumentumainak a vizsgabizottság által történő hitelesítéséről, valamint
  9. gondoskodik a szakmai vizsga lezárását követően az elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről

275.§ Az akkreditált vizsgaközpontot, a vizsgafelügyelőt és a vizsgabizottság további tagját az egyes vizsgatevékenységek tekintetében azok lezárásáig, a vizsgafelügyelőt, a vizsgabizottság további tagját és a szakmai vizsga jegyzőjét a vizsgaeredmények tekintetében azok kihirdetéséig titoktartási kötelezettség terheli.

A pályázaton történő részvétel általános feltételei a
következők:

    Hiánytalan pályázati dokumentáció

    Érettségi bizonyítvány

    MS Office felhasználói szintű ismerete

    a kiírt pályázatban szereplő kötelezően csatolandó dokumentumok megküldése (aláírással hitelesítve)

  A pályázó vállalja, hogy részt vesz a vizsgaközpont által szervezett szakmai vizsgáztatásszabályozásának ismereteiből felkészítő képzésen, sikeres vizsga után kerülheta jegyzői névjegyzékbe.

A pályázati dokumentáció kötelező tartalmi elemei:

Az alábbi dokumentumok (az online felületen történt kitöltés, elfogadás, hozzájárulás, beleegyezés után) EREDETI, ALÁÍRT PÉLDÁNYAIT A PÁLYÁZATI ADATLAPPAL EGYIDEJŰLEG KÖTELEZŐ A VIZSGAKÖZPONT SZÁMÁRA (5000 Szolnok, Baross utca 37/a) POSTAI ÚTON VAGY SZEMÉLYESEN ELJUTTATNI.

 

Ø    Pályázati adatlap (Az online felületen kitöltött, automatikusan generált adatlap, melyet a pályázó az „Elküld” gomb megnyomásával az űrlapon megadott e-mail címre megkap.) Nyomtatás és minden oldal aláírása után, postai úton vagy személyesen, eredetiben a Vizsgaközpont számára kérjük eljuttatni.

Ø   Részletes szakmai önéletrajz (Europass formátum) (minden oldalon szignózva, végén aláírva)

Ø   Végzettséget igazoló dokumentum (ok) (Érettségi bizonyítvány) (Elegendő a felületre feltölteni, az első megbízást megelőzően szükséges az eredeti dokumentumot bemutatni.)

Ø   Összeférhetetlenségi és pártatlansági nyilatkozat

Ø   Titoktartási nyilatkozat

Ø   Nyilatkozat pályázat benyújtásához

Ø   Részletes szakmai önéletrajz (Europass formátum) (minden oldalon szignózva, végén aláírva)

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatok benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázónak a felhívás kötelező tartalmi elemeit az online felületen kell feltöltenie. A pályázatban megjelölt dokumentumokat postai úton vagy személyesen kell eljuttatni a SZOLMÜSZ Vizsgaközpont telephelyére (5000 Szolnok, Baross utca 37/A).

Egyéb pályázati információk:

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a törzslapnyilvántartó rendszer ismerete, korábbi jegyzői tevékenységek ellátásának igazolása.

Szakmai önéletrajzában kiemelt figyelemmel töltse a számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák pontot, mert az alapkövetelmény az elbírálás során, valamint térjen ki a jegyzői gyakorlatának bemutatására, amennyiben rendelkezik gyakorlattal.

A pályázó írásban bármikor visszavonhatja a pályázatát.

A nyilvántartásba kerüléshez szükséges a Nyilatkozat pályázat benyújtásához megtétele.

Az eredeti, 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatása legkésőbb a vizsga napjáig kötelező.

A bemutatást követő 1 évig, megbízások esetén nyilatkozat tétel a büntetlen előéletről.

A jegyzői feladatok ellátásának további feltétele a Szolnoki Szolgáltatási és Műszaki Vizsgaközpont által szervezett szakmai vizsgáztatás szabályozásának ismereteiből felkészítő továbbképzésen való részvétel. A nyilvántartásba vett jegyzőknek legalább 5 évente kötelező a Vizsgaközpont által szervezett szakmai vizsgáztatás szabályozásának ismereteiből felkészítő továbbképzésen részt vennie.

A pályázat elbírálása:

A dokumentáció ellenőrzése után a Szolnoki Szolgáltatási és Műszaki Vizsgaközpont vezetője hozza meg a döntést a jegyzői névjegyzékbe való felvételről vagy elutasításáról, melyről a jelentkezők a pályázati adatlapon megadott e-mail címre kapnak értesítést. Az elbírálás eredménye, annak jogalapja az adatbázisban is rögzítésre kerül.

A névjegyzékbe való felvétel- a további képzési kötelezettség teljesítése mellett- határozatlan időre szól.

További információ, felvilágosítás kérhető a vizsgakozpont@szolmusz.hu e-mail címen.