Pályázati felhívás feladatkészítő- véleményező szakértői névjegyzék létrehozásához

Pályázati felhívás
a Szolnoki Szolgáltatási és Műszaki Vizsgaközpont

Feladatkészítő- véleményező szakértői

névjegyzék létrehozásához

Azon pályázóknak, akik vizsgabizottsági tagi feladatokra is jelentkeznek, elegendő egy űrlapot kitölteni, melyen az összes pályázott feladatot szükséges megjelölni. (A pályázati űrlapok tartalmukban megegyeznek.)

Vizsgaközpontunk a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényben (továbbiakban: Szkt.) meghatározott tevékenységéhez Feladatkészítő-véleményező szakértőket keres a következő feladatokra:

·         Szakmai vizsgák projektfeladatainak készítése (KKK előírásainak megfelelően)

·         Képesítő vizsgák projekt feladatainak készítésére (PK előírásainak megfelelően)

·         Képesítő vizsgák írásbeli feladatainak készítésére (PK előírásainak megfelelően)

·         Projektfeladatok véleményezésére szakmai és képesítő vizsgákhoz

·         Írásbeli feladatok véleményezésére képesítő vizsgákhoz

 

A névjegyzékbe történő bekerülés egyik alapfeltétele, annak tudomásul vétele, hogy a vizsgaközpontunk akkreditálást követően szakértői munkára felkészítő képzéseket hirdet meg, melyek sikeres elvégzése a feltétele a későbbi szakértői megbízásnak. A feladatkészítő bizottság lehetőség szerint két tagból áll. Az általuk elkészített vizsgafeladat ellenőrzését egy a Vizsgaközpont által megbízott szakértő végzi.

Szakmai vizsgára projektfeladatot készítő szakértő, Képesítő vizsgára írásbeli- vagy projektfeladatot készítő szakértő

Feladatai:

 • Projektfeladat fejlesztés a Képzési és Kimeneti Követelmények illetve Programkövetelmények alapján
 • Projektfeladathoz tartozó értékelési útmutató fejlesztése, értékelőlap fejlesztése, segédanyagok készítése
 • A feladatkészítő szakértő társsal való együttműködés fenntartása.
 • Képesítő vizsgára a feladatsor fejlesztése, értékelési útmutató fejlesztése, értékelőlap fejlesztése, segédanyagok készítése.

Feladatkészítői névjegyzékbe kerülés feltételei:

 • hiánytalan pályázati dokumentáció
 • a kiírt pályázatban szereplő kötelezően csatolandó dokumentumok megküldése (aláírással hitelesítve), feltöltése a felületre
 • A vizsgán megszerezhető szakma oktatásához jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelés.
 • Nyilatkozat pályázat benyújtásához, összeférhetetlenségi és pártatlansági nyilatkozat, titoktartási nyilatkozat elfogadása és a hozzájáruló nyilatkozat vizsgaközpontok közötti adattovábbításról (amennyiben hozzájárul) megtétele a jelentkezéssel egyidejűleg.

Előny, de nem feltétel:

·         Vizsgafeladatok értékelése, elemzése, készítése terén szerzett gyakorlat

·         Szakmai vizsgáztatás terén szerzett jártasság

Szakmai, illetve képesítő vizsgára projektfeladatot véleményező szakértő:

Feladatai:

 • Képzési és Kimeneti Követelmények illetve Programkövetelmények alapján fejlesztett projektfeladat, értékelési útmutató, értékelőlap, segédanyagok véleményezése

A feladatvéleményező névjegyzékbe kerülés feltételei:

 • hiánytalan pályázati dokumentáció
 • a kiírt pályázatban szereplő kötelezően csatolandó dokumentumok megküldése (aláírással hitelesítve), feltöltése a felületre
 • A vizsgán megszerezhető szakma oktatásához jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelés.
 • Nyilatkozat pályázat benyújtásához, összeférhetetlenségi és pártatlansági nyilatkozat, titoktartási nyilatkozat elfogadása és a hozzájáruló nyilatkozat vizsgaközpontok közötti adattovábbításról (amennyiben hozzájárul) megtétele a jelentkezéssel egyidejűleg.

Előny, de nem feltétel:

·         Vizsgafeladatok értékelése, elemzése, készítése terén szerzett gyakorlat

·         Szakmai vizsgáztatás terén szerzett jártasság

 

A pályázati adatlap:

              A pályázó hiánytalanul kitölti az adatbázisba való felvételhez szükséges pályázati adatlapot, hiánytalanul benyújtja a megadott dokumentumokat és elfogadja a szükséges nyilatkozatokat.

              A szakmai önéletrajzban és pályázati adatlap megfelelő pontjában a pályázó térjen ki a szakmailag releváns korábbi munkatapasztalataira, a szakterületen eltöltött időkre is, különösen a pályázott képzési területre vonatkozó kompetencia alátámasztott és megfelelő igazolására. Kérjük, jelezze azt is, ha van online vizsgáztatási tapasztalata. A szakmai önéletrajz minden oldalát szükséges szignózni, majd a legvégén aláírással hitelesíteni.

              A pályázó valamennyi képzettségét igazoló dokumentumát benyújtja, tehát nem kizárólag a legmagasabb iskolai végzettség igazolását. Amennyiben több területen is rendelkezik szakmai ismerettel, úgy célszerű valamennyi diploma, oklevél, tanúsítvány, munkatapasztalat megadása és megküldése.

(Hiányos pályázati dokumentáció beérkezése esetén a vizsgaközpont e-mailben tájékoztatást küld a pályázatot benyújtó részére a hiányzó, pótlandó dokumentumok felsorolásával, és határidő megadásával, lehetőséget teremt hiánypótlásra.)

A pályázati dokumentáció kötelező tartalmi elemei:

Az alábbi dokumentumok (az online felületen történt kitöltés, elfogadás, hozzájárulás, beleegyezés után) EREDETI, ALÁÍRT PÉLDÁNYAIT A PÁLYÁZATI ADATLAPPAL EGYIDEJŰLEG KÖTELEZŐ A VIZSGAKÖZPONT SZÁMÁRA (5000 Szolnok, Baross utca 37/a) POSTAI ÚTON VAGY SZEMÉLYESEN ELJUTTATNI.

Ø    Pályázati adatlap (Az online felületen kitöltött, automatikusan generált adatlap, melyet a pályázó az „Elküld” gomb megnyomásával az űrlapon megadott e-mail címre megkap.) Nyomtatás és minden oldal aláírása után, postai úton vagy személyesen, eredetiben a Vizsgaközpont számára kérjük eljuttatni.

Ø    Részletes szakmai önéletrajz (Europass formátum) (minden oldalon szignózva, végén aláírva)

Ø    Szakmai végzettséget igazoló dokumentum (ok) (Elegendő a felületre feltölteni, az első megbízást megelőzően szükséges az eredeti dokumentumot bemutatni.)

Ø    Nyilatkozat a pályázat benyújtásához (Az eredeti, 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatása legkésőbb a vizsga napjáig kötelező.)

Ø    Összeférhetetlenségi és pártatlansági nyilatkozat

Ø    Hozzájáruló nyilatkozat vizsgaközpontok közötti adattovábbításról

Ø    Titoktartási nyilatkozat

(A pályázó által megjelölt szakmacsoporthoz, szakképesítéshez kapcsolódó képzések és továbbképzések elvégzését igazoló oklevelek, illetve tanúsítványok másolatai. A szakterület elismert képviselőjeként kapott díjak, címek stb. igazolása.)

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021.12.15.

A pályázónak a felhívás kötelező tartalmi elemeit az online felületen kell feltöltenie. A pályázatban megjelölt dokumentumokat postai úton vagy személyesen kell eljuttatnia a SZOLMÜSZ Vizsgaközpont telephelyére (5000 Szolnok, Baross utca 37/A).

Egyéb pályázati információk:

Szakmai önéletrajzában térjen ki a szakmai, oktatói, vizsgáztatási gyakorlatának bemutatására.

A pályázó írásban bármikor visszavonhatja a pályázatát.

A vizsgáztatásban való részvétel további feltétele a Szolnoki Szolgáltatási és Műszaki Vizsgaközpont által szervezett szakértői munkára felkészítő továbbképzésen való részvétel. A nyilvántartásba vett vizsgabizottsági tagnak legalább 5 évente kötelező a Vizsgaközpont által szervezett továbbképzésen részt vennie.

A pályázat elbírálása:

A benyújtott pályázatok elbírálása folyamatos. A dokumentáció ellenőrzése után a Szolnoki Szolgáltatási és Műszaki Vizsgaközpont vezetője hozza meg a döntést a vizsgabizottsági tagi névjegyzékbe való felvételről vagy elutasításáról, melyről a jelentkezők a pályázati adatlapon megadott e-mail címre kapnak értesítést.

Az elbírálás eredménye, annak jogalapja az adatbázisban is rögzítésre kerül.

A névjegyzékbe való felvétel- a további képzési kötelezettség teljesítése mellett- határozatlan időre szól.

 

További információ, felvilágosítás kérhető a vizsgakozpont@szolmusz.hu e-mail címen.